Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Smart Business Young Professionals CV gevestigd te Hoensbroek per 01-11-2021.

 

Meer informatie

Artikel 1. Definities

In deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden wordt onder de volgende begrippen het navolgende verstaan.

Beheer: de meest eenvoudige vorm van onderhoud aan een Server. Werkzaamheden omvatten onder andere het met enige regelmaat installeren van beschikbare Security Updates en het Monitoren van de Server.

Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon, de samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Smart Business Young Professionals CV een overeenkomst hebben afgesloten of wensen af te sluiten.

Dienstverlening: de grafische en technische dienstverlening, waaronder onder meer ontwerp, bouw en beheer van Websites en -pagina’s, alsmede bijbehorende adviesverlening aan Cliënt.

Wachtwoord: de privé-sleutel van Cliënt, benodigd voor de toegang tot het Systeem.

Gebruikersnaam: de identificatiecode van de individuele Cliënt.

Helpdesk: de ondersteunende serviceverlening c.q. bijstand aan Cliënt, met betrekking tot de door Smart Business Young Professionals CV geboden diensten.

IP-adres: het Internet Protocolnummer; de unieke numerieke identificatieaanduiding, die ter herkenning aan een computer(systeem) toekent.

Overeenkomst(en): alle, in relatie met Cliënt, door Smart Business Young Professionals CV gehanteerde overeenkomsten, waarop deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn.

Systeem: het samenhangend netwerk van telecommunicatie-infrastructuur en anderszins geautomatiseerde verbindingen die met computers, Software en gegevensbestanden toegang kunnen verschaffen tot het Internet.

Schriftelijk: enkel de op papier gestelde, gedagtekende en ondertekende correspondentie; E-mail wordt daaronder niet verstaan.

Meerwerk: Meerwerk omvat alle werkzaamheden die meer dan 2 minuten kost. Bij elke call starten we een timer. Deze worden direct afgerekend en afgerond naar boven. Dit houdt in dat een call van meer dan 5 minuten 6 minuten kost. Na 3 maanden ontvang je hierover de rekening. Zo weet je zeker dat wij jou alleen rekenen voor hetgeen wat kost.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van Smart Business Young Professionals CV met derden, evenals op de uitvoering daarvan. Afwijkende bedingen en overeenkomsten zijn slechts geldig indien zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Smart Business Young Professionals CV zijn overeengekomen.

 

Artikel 3. Offertes

 1. Alle door Smart Business Young Professionals CV gedane aanbiedingen – in welke vorm dan ook gedaan – zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk kenbaar is gemaakt. Aanbiedingen verplichten Smart Business Young Professionals CV niet tot het aangaan van een overeenkomst.

 

Artikel 4. Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt alleen dan tot stand, nadat Smart Business Young Professionals CV een opdracht schriftelijk heeft aanvaard of bevestigd. Een door Smart Business Young Professionals CV gezonden factuur staat gelijk aan een aanvaarding. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven; de datum van bevestiging is daarbij bepalend.
 2. Indien Cliënt tegen de inhoud van de aldus tot stand gekomen overeenkomst wenst te protesteren, dient hij dit schriftelijk te doen en binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Smart Business Young Professionals CV, als bedoeld in sub 1. Bij gebreke waarvan hij geacht wordt onvoorwaardelijk te hebben ingestemd met de totstandkoming en inhoud van de overeenkomst.
 3. Voor overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen zeven dagen.
 4. De rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zijn voor de Partijen niet overdraagbaar zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Smart Business Young Professionals CV. Naast de gevallen, geregeld in artikel 21 van deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden, geeft afwezigheid van deze goedkeuring Smart Business Young Professionals CV het recht, zonder voorafgaande kennisgeving of gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst te ontbinden.

 

Artikel 5. Duur van de overeenkomst

 1. Tenzij anders overeengekomen wordt een overeenkomst aangegaan voor bepaalde tijd. Daarna wordt deze automatisch verlengd. Opzegging van de overeenkomst dient steeds schriftelijk en minimaal twee maanden voor afloop van de overeenkomst plaats te vinden.

 

Artikel 6. Inzage gegevensbestanden

 1. Partijen zijn, behoudens eventuele wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de door de andere partij verstrekte informatie en van de door verwerking daarvan verkregen resultaten.
 2. Smart Business Young Professionals CV verschaft, als houder van informatie, slechts inzage aan derden in de hiervoor bedoelde gegevens indien:
 3. Cliënt de daartoe strekkende schriftelijke toestemming heeft gegeven, of;
 4. Smart Business Young Professionals CV daartoe verplicht wordt in het kader van wettelijke bepalingen.
 5. Eventuele inzage als bedoeld in de vorige leden zal zich steeds beperken tot de verschaffing van slechts die informatie waartoe Cliënt toestemming heeft verleend dan wel waartoe Smart Business Young Professionals CV wettelijk gehouden is.
 6. Smart Business Young Professionals CV is bevoegd onbeperkt inzage te hebben in de gegevensbestanden van Cliënt indien – en voor zover dit nodig is – voor de beoordeling en inwilliging van een verzoek of opdracht van Cliënt, alsmede voor een goed beheer en exploitatie van het systeem.
 7. Uitgezonderd systeem-kritische Data is de Cliënt exclusief eigenaar van de informatie (Data) in de door Smart Business Young Professionals CV ter beschikking gestelde Database. Smart Business Young Professionals CV stelt de Data uitsluitend aan Cliënt ter beschikking. Een kopie van de Data kan Cliënt op verzoek tegen gebruikelijke tarieven bij Smart Business Young Professionals CV opvragen. De data is evenwel eigendom van Client en wordt niet voor andere doeleinden / toepassingen gebruikt, zonder expliciete toestemming van Client.

 

Artikel 7. Zekerheidstelling en uitvoering

 1. Smart Business Young Professionals CV is steeds gerechtigd, alvorens de werkzaamheden of dienstverlening te beginnen of daarmee door te gaan, voldoende zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichting van de Cliënt te verlangen.
 2. Indien de verlangde zekerheid niet, dan wel op ongenoegzame wijze, wordt verstrekt, heeft Smart Business Young Professionals CV het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd de aan Smart Business Young Professionals CV alsdan toekomende rechten op betaling van hetgeen bij beëindiging van de overeenkomst verschuldigd is wegens de verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.
 3. Cliënt is gehouden Smart Business Young Professionals CV van alle informatie en bescheiden te voorzien, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Indien Cliënt een rechtspersoon betreft of een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid, kan Smart Business Young Professionals CV verzoeken om overlegging van een uittreksel van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
 4. Voor een goede en volledige naleving van haar verplichtingen uit de tussen partijen bestaande overeenkomst, is Smart Business Young Professionals CV bevoegd om derden in te schakelen. De kosten daarvan worden aan Cliënt doorberekend, conform de verstrekte prijsopgave en het in artikel 15 en 16 bepaalde.

 

Artikel 8. Gebruik van het systeem

 1. Smart Business Young Professionals CV spant zich in om de in de branche gebruikelijke mate van netwerkbeveiliging, beveiliging van gebruikerstoegangen en beveiliging van vertrouwelijke informatie in het algemeen te bewerkstelligen. Cliënt draagt echter de verantwoordelijkheid voor het tegengaan van misbruik van de hem verstrekte (persoonlijke) combinatie van gebruikersnaam en -wachtwoord.
 2. Smart Business Young Professionals CV is gerechtigd veranderingen in of aan het Systeem aan te brengen zonder voorafgaande bekendmaking aan Cliënt. Voorts is Smart Business Young Professionals CV gerechtigd wijzigingen aan te brengen in de login-procedure en de gebruikerstoegang en -naam. Functionele veranderingen worden vooraf aan client kenbaar gemaakt.
 3. Het is Cliënt niet toegestaan het systeem te gebruiken voor onrechtmatige en strafbare gedragingen. Met name, maar niet uitsluitend, wordt daarbij gedoeld op:
  – de (onrechtmatige) verspreiding van auteursrechtelijk beschermd materiaal;
  – de onrechtmatige of strafbare verspreiding van niet openbare gegevens;
  – de verspreiding van strafbare teksten en beeld- en geluidsmateriaal;
  – computervredebreuk (ook wel bekend als “hacken”) via internet of het systeem anderszins;
  – vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van Systemen of geautomatiseerde werken en Software van anderen.
 4. Het is de Cliënt niet toegestaan processen in gang te zetten of te laten voortbestaan, waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit de overige gebruikers van het Systeem hindert of het overige gebruik van het Systeem nadelig beïnvloedt.
 5. Het is Partijen niet toegestaan informatie te verspreiden waarvan de openbaarmaking cq. verspreiding in strijd is met enige wettelijke bepaling of regeling van overheidswege.

 

Artikel 9. Beperkingen aan en blokkeringen van het gebruik van de Website

 1. Smart Business Young Professionals CV is gerechtigd het gebruik van de Website door Cliënt te beperken indien Cliënt zijn contractuele en buitencontractuele verplichtingen niet, niet behoorlijk of onvolledig nakomt.
 2. Bij gegrond vermoeden dat zich de in artikel 8 lid 3 en 4 bedoelde gedragingen voordoen, kan Cliënt de toegang tot zijn Website alsmede tot het systeem worden ontzegd zonder dat hij nog aanspraak kan maken op restitutie van vooruitbetaalde vergoedingen. In die omstandigheid kan Cliënt voorts geen rechten meer doen gelden op cq inzage verlangen in de reeds dan op zijn Website voorkomende gegevens.

 

Artikel 10. Helpdesk

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen geschiedt de ondersteunende service van de helpdesk tegen het geldende uurtarief van Smart Business Young Professionals CV en op de normaal gebruikelijke kantooruren, te weten van maandag tot en met vrijdag van 9:00 uur tot 17:30 uur.

Regulier support is opgenomen in het periodieke abonnement / maandfee.

 1. Indien en wanneer sprake is van ondersteunende service zoals omschreven in lid 1 voornoemd, niet zijnde reguliere support, dan zal Smart Business Young Professionals CV dat vooraf kenbaar maken aan Client; bij de call of bij in de overeenkomst met de klant.
 2. De medewerkers van de helpdesk zijn bevoegd om, zonder voorafgaande toestemming van Cliënt, inzage te hebben in (niet openbare) gegevensbestanden van Cliënt, voor zover die voor de ondersteuning noodzakelijk is.
 3. Het door Cliënt gedane beroep op de service c.q. bijstand door de helpdesk veronderstelt:
 4. instemming van Cliënt met inzage in diens gegevensbestanden door medewerkers van de helpdesk;
 5. de toezegging van Cliënt, medewerking te verlenen bij de uitvoering van de werkzaamheden door de medewerkers van de helpdesk.

 

Artikel 11. Dienstverlening van Smart Business Young Professionals CV

 1. De dienstverlening door Smart Business Young Professionals CV wordt met zorg uitgevoerd, in voorkomend geval overeenkomstig de met Cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
 2. Bij overeenkomsten inzake het ten behoeve van Cliënt ontwerpen, tot stand brengen en toepassen van informatiearchitectuur, webapplicaties en artwork – alsmede de advisering daaromtrent – komt Cliënt het recht toe het in dat kader tot stand gebrachte werk bedrijfsmatig te gebruiken. De overeenkomst ziet, overeenkomstig het in artikel 16 bepaalde, echter niet toe op de overdracht van het bij Smart Business Young Professionals CV berustende auteursrecht of het uitsluitend recht van tekening of model op het door Smart Business Young Professionals CV tot stand gebrachte werk. Uitzondering hierop is maatwerk dat specifiek voor Cliënt is ontworpen en gebouwd.
 3. Indien is overeengekomen dat de dienstverlening gefaseerd plaats vindt, kan Smart Business Young Professionals CV de aanvang van de diensten die tot een volgende fase behoren uitstellen totdat Cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Het staat Smart Business Young Professionals CV vrij zelf te bepalen op welke wijze en met inzet van welke mensen en middelen zij de opdracht van Cliënt uitvoert. Indien Cliënt dit wenst licht Smart Business Young Professionals CV haar hierover vooraf in, tenzij dit in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden. De wijze van uitvoering van de opdracht is voor Cliënt geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 5. In verband met de creatieve aard van de werkzaamheden is Smart Business Young Professionals CV niet aansprakelijk voor de esthetische waardering van het resultaat, zolang Smart Business Young Professionals CV zich aan de aan haar gegeven opdracht en overeengekomen criteria heeft gehouden.
 6. Smart Business Young Professionals CV is gerechtigd om zonder toestemming van de Cliënt onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar de mening van Smart Business Young Professionals CV een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard en/of inhoud van de opdracht. Smart Business Young Professionals CV is verantwoordelijk voor deugdelijke uitvoering en nakoming van de werkzaamheden van de door haar ingeschakelde derde.

 

Artikel 12. Oplevering van de Website

 1. De datum van oplevering van de Website of webshop wordt slechts bij benadering aangegeven. Overschrijding van de datum van oplevering, welke niet is gelegen in opzet of grove schuld van zijde van Smart Business Young Professionals CV, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.
 2. Kleine onvolkomenheden die een deugdelijke werking van de Website of webshop niet in de weg staan kunnen voor de Cliënt geen grondslag geven om de oplevering te weigeren of uit te stellen.
 3. Als tijdstip van oplevering geldt het moment waarop de Website of webshop voor Cliënt operationeel te benaderen is voor de vanaf dat moment geldende testfase.
 4. Cliënt is verplicht om de Website of webshop terstond bij oplevering op eventuele tekortkomingen te controleren.
 5. Tekortkomingen in/aan de Website of webshop, welke bij oplevering aanwezig zijn, dient Cliënt binnen een periode van vier weken na oplevering schriftelijk aan Smart Business Young Professionals CV kenbaar te maken, bij gebreke waarvan het recht van Cliënt over tekortkomingen te klagen, vervalt.

 

Artikel 13. Overmacht (niet toerekenbare tekortkomingen)

 1. Smart Business Young Professionals CV streeft naar een beschikbaarheid van de Dienst van 99,7%, behoudens in geval van overmacht en / of onderhoudswerkzaamheden. De beschikbaarheid is op jaarbasis gemeten. Smart Business Young Professionals CV draagt zorg voor de beschikbaarheid van het Systeem en de vaste verbindingen, waarbij zij zich inspant om optimale beschikbaarheid te bieden. De gevolgen van uitval of onbereikbaarheid van het systeem en de vaste verbindingen ten gevolge van redelijkerwijs niet voorzienbare omstandigheden dan wel buiten de macht van Smart Business Young Professionals CV gelegen omstandigheden zijn echter voor risico van Cliënt. In geval van een toerekenbare tekortkoming door Smart Business Young Professionals CV, met betrekking tot het niet werken van het systeem en/of vaste verbindingen waarbij geen sprake is van overmachtssituaties, in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van dit artikel zal zij zonder dat een ingebrekestelling nodig is, een onmiddellijk opeisbare boete ter hoogte van in totaal € 1.000,00 (duizend euro) per tekortkoming en betalen aan Client, vermeerderd met een bedrag van € 250,00 per (tweehonderdvijftig euro) voor iedere dag dat de tekortkoming voortduurt met een maximum van € 1.500,00 per kwartaal. Indien en wanneer het systeem en/of vaste verbindingen om andere redenen dan overmacht niet bruikbaar zijn is Client bevoegd om de nakoming van al zijn verplichtingen op te schorten tot op het moment dat alle het systeem en/of vaste verbindingen weer zijn hersteld.
 2. Smart Business Young Professionals CV is niet verantwoordelijk voor de data, het gebruik ervan, de juistheid en / of volledigheid ervan. Smart Business Young Professionals CV is tevens niet gehouden tot conversie van data. Client weet en aanvaardt dat Smart Business Young Professionals CV géén kennis heeft van de data die via de dienst(en) door client worden verwerkt. Smart Business Young Professionals CV voert geen controle en / of redactie uit ten aanzien van de Data en is daartoe ook niet verplicht. client is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de dienst verricht, in het bijzonder het verwerken van de data via het Diensten.
 3. Geen van Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht.

Onder overmacht wordt mede verstaan: (i) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door client aan Smart Business Young Professionals CV is voorgeschreven, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) elektriciteitsstoring en / of stroomuitval, (iv) storingen en / of niet-bereikbaarheid van van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten waaronder DDos en/of cybercrime, (v) fysieke en virtuele inbraken in ICT infra onder verantwoordelijkheid en/of toezicht client en/of het lekken van data , tenzij aantoonbaar toerekenbaar aan Smart Business Young Professionals CV zelf.

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Indien en voor zover op Smart Business Young Professionals CV enige aansprakelijkheid jegens de Cliënt mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, kan deze aansprakelijkheid slechts van toepassing woorden verklaard op directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade geheel uitgesloten.
 2. Indien en voor zover op Smart Business Young Professionals CV enige aansprakelijkheid jegens de Cliënt mocht blijken te rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijkheid per jaar beperkt tot de hoogte van de projectwaarde of jaarlijkse vergoeding voor het betreffende jaar.
 3. Smart Business Young Professionals CV is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop, of het doel waarmee Cliënt of een derde zich, middels de door Smart Business Young Professionals CV verstrekte gebruikersnaam en –wachtwoord, bedient van toegang tot het Internet.

 

Artikel 15. Voorbehouden & recht van retentie

 1. De overeenkomst tussen Smart Business Young Professionals CV en Cliënt heeft geen betrekking op het door Smart Business Young Professionals CV aan Cliënt toegekende IP-adres of de beschikking daarover. Het gebruiksrecht van het IP-adres blijft na beëindiging van de contractuele verhouding tussen partijen uitsluitend voorbehouden aan Smart Business Young Professionals CV.
 2. Smart Business Young Professionals CV is gerechtigd zaken, die zij van en voor Cliënt onder zich heeft, onder zich te houden tot voldoening van alle betalingsverplichtingen die Cliënt jegens haar heeft, tenzij Cliënt voor de nakoming van die betalingsverplichtingen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 16. Auteursrecht/ Industriële eigendom

 1. Voor zover Cliënt door Smart Business Young Professionals CV programmatuur verstrekt krijgt, geschiedt zulks steeds op basis van licentie! Met de aanvaarding van de door Smart Business Young Professionals CV verstrekte programmatuur accepteert Cliënt de toepasselijke licentievoorwaarden en is Cliënt steeds gehouden zich als goed licentiehouder te gedragen.
 2. Het is Cliënt niet toegestaan op welke wijze dan ook (delen van) de systeemprogrammatuur te modificeren, te verveelvoudigen, uit te lenen of anderszins aan derden ter beschikking te stellen. Tenzij client is overgegaan tot aanschaf c.q. het in eigendom verkrijgen van de betreffende software.
 3. Ingeval van het – met toestemming van Smart Business Young Professionals CV – kopiëren of anderszins verveelvoudigen van de programmatuur is het Cliënt nimmer toegestaan de in de programmatuur voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijke karakter van de programmatuur, of enig andere verwijzing naar Smart Business Young Professionals CV, te wijzigen of te verwijderen.

4a. Ten aanzien van de door Smart Business Young Professionals CV tot stand gebrachte concepten, design, applicaties en andersoortig werk, merken partijen Smart Business Young Professionals CV aan als zijnde enig maker c.q. ontwerper in de zin van het Auteursrecht en het Teken- en Modellenrecht.

4b. Ten aanzien van de door Cliënt tot stand gebrachte concepten, design, applicaties en andersoortig werk, merken partijen Cliënt aan als zijnde enig maker c.q. ontwerper in de zin van het Auteursrecht en het Teken- en Modellenrecht.

5a. Alle aan Smart Business Young Professionals CV of haar toeleveranciers toekomende rechten en eigendommen, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties, documentatie en andere zaken – zoals onder meer analyses, functionele ontwerpen en rapporten -, en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, alsmede van eventuele kopieën van voorgenoemde zaken, blijven te allen tijde bij Smart Business Young Professionals CV of bij haar toeleveranciers rusten.

5b. Alle aan Cliënt of haar toeleveranciers toekomende rechten en eigendommen, waaronder mede begrepen auteursrechten en (andere) intellectuele rechten op grafische producten, apparatuur, programmatuur, applicaties, documentatie en andere zaken – zoals onder meer analyses, functionele ontwerpen en rapporten -, en alle daarop aangebrachte wijzigingen en aanvullingen, alsmede van eventuele kopieën van voorgenoemde zaken, blijven te allen tijde bij Cliënt of bij haar toeleveranciers rusten.

 

Artikel 17. Gebruiksrechten

 1. De door Smart Business Young Professionals CV beschikbaar gestelde (grafische) producten, programmatuur en schriftelijke informatie, als bedoeld in de artikelen 15 en 16, worden aan Cliënt verstrekt op grond van licentie. Het betreft een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht tot gebruik van de genoemde zaken, uitsluitend binnen de eigen organisatie van de Cliënt en uitsluitend op grond van de daarvoor bestemde doeleinden.

 

Artikel 18. Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Smart Business Young Professionals CV uitgedrukt in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen.
 2. Smart Business Young Professionals CV is op jaarbasis, per 1 januari van enig jaar, gerechtigd de door haar gehanteerde tarieven te verhogen op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de CBS prijsindex Zakelijke Dienstverlening (datum ondertekening overeenkomst=100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Een en ander kan echter nooit aanleiding geven tot een lagere vergoeding. Smart Business Young Professionals CV stelt Cliënt tenminste één maand van tevoren op de hoogte van tariefwijzigingen, met dien verstande dat reeds bekende prijsverhogingen bij orderbevestiging gemeld moeten worden.

 

Artikel 19. Reclames

 1. Reclames dienen schriftelijk te worden ingediend, met nauwkeurige vermelding van aard en grond van de klacht. Cliënt dient te reclameren binnen vier weken nadat Cliënt met het gebrek bekend was, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
 1. Indien niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn wordt gereclameerd worden de prestaties van Smart Business Young Professionals CV geacht te zijn uitgevoerd conform de overeenkomst en vervalt de mogelijkheid tot klagen.

Artikel 20. Betaling en gevolgen wanbetaling

 1. Betalingen dienen zonder korting of verrekening en bij wijze van vooruitbetaling te geschieden in de rekeneenheid waarin de prijzen zijn uitgedrukt. Uitsluitend betalingen aan Smart Business Young Professionals CV zelf werken bevrijdend.
 1. Cliënt is te allen tijde gehouden elke door Smart Business Young Professionals CV ingediende factuur te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur, tenzij Cliënt en Smart Business Young Professionals CV schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het ontvangen valutabedrag en de datum van bijschrijving op de rekening van Smart Business Young Professionals CV zijn bepalend in nakoming van de betalingsverplichting van Cliënt.
 2. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, worden overeenkomsten slechts afgesloten onder het afgeven van een schriftelijke machtiging, waarmee de verschuldigde licentie periodiek van rekening van Cliënt geïncasseerd kan worden. Cliënt is gehouden zorg te dragen voor voldoende saldo, teneinde een succesvolle incassering mogelijk te maken. Storneringen van een incassering, om welke reden dan ook, kosten € 25,00 en komen geheel ten laste van Cliënt.
 3. Bij iedere overschrijding van de betalingstermijn is Cliënt over het achterstallige bedrag de wettelijke rente verschuldigd per maand of een gedeelte van een maand.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn wordt Cliënt middels een kosteloze herinnering verzocht alsnog aan haar betalingsverplichting tegemoet te komen. Indien ook dan betaling uitblijft, wordt Cliënt aangemaand tot betalen.
 5. Bezwaren of klachten inzake de factuur, dienen binnen tien werkdagen na dagtekening van de factuur te worden gemeld overeenkomstig de in artikel 19 genoemde wijze, bij gebreke waarvan het recht om bezwaar te maken of te klagen vervalt.
 6. Alle kosten van inning, waaronder begrepen de volledige kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte – door wie ook verleend – komen geheel voor rekening van de Cliënt. Alle kosten, ontstaan ten gevolge van gerechtelijke of buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van Cliënt.

 

Artikel 21. Ontbinding van de overeenkomst

 1. Tussentijdse opzegging wordt – wederkerig – uitgesloten.
 2. Indien Smart Business Young Professionals CV naar mening van Cliënt toerekenbaar tekort schiet, deelt zij dit onverwijld per aangetekende brief of per mail aan Smart Business Young Professionals CV mee. Client is in een dergelijk geval gerechtigd haar betaling op te schorten tot het moment dat de tekortkoming is opgeheven. Smart Business Young Professionals CV dient daarbij gedurende veertien dagen in de gelegenheid te worden gesteld alsnog behoorlijk na te komen en zich daartoe in te spannen. Blijft Smart Business Young Professionals CV ook gedurende deze periode in gebreke, kan de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door Cliënt worden opgezegd c.q. ontbonden, tenzij die tekortkoming gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze opzegging c.q. ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt.
 3. Elk der partijen kan de overeenkomst zonder meer ontbinden, zonder voorafgaande opzegging of rechterlijke tussenkomst in het geval:
 4. Andere partij, bedrijfsmatig handelend als natuurlijk persoon of op naam van een eenmans-BV, komt te overlijden;
 5. Van stillegging, liquidatie, surséance van betaling danwel faillissement van (het bedrijf van) Cliënt;
 6. Andere partij overgaat tot het staken van zijn bedrijf.

 

Artikel 22. Verjaring

 1. Alle rechtsvorderingen van Cliënt uit hoofde van enige door hem met Smart Business Young Professionals CV aangegane overeenkomst verjaren -behoudens bepalingen van dwingend recht – na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop zij opeisbaar zijn geworden.

 

Artikel 23. Bevoegde rechter en toepasselijk recht

 1. Alle geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met overeenkomsten waarop deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, of met de betreffende algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, worden beslist door de rechtbank in het arrondissement Maastricht, tenzij Smart Business Young Professionals CV in een voorkomend geval kiest voor de volgens de wet (tevens) bevoegde rechter.

Op de overeenkomsten is het Nederlandse Recht, zoals geldend voor het Koninkrijk binnen Europa, van toepassing.

 

Artikel 24. Nietigheid of vernietiging bepalingen

 1. Nietigheid of vernietiging van één of enige bepalingen van deze voorwaarden of van enige bepaling in een tussen partijen gesloten overeenkomst laat de werking van de overige bepalingen van deze voorwaarden of van die overeenkomst onverlet. In geval van nietigheid of vernietiging, zoals in het eerste lid bedoeld, komen partijen, in overleg, voor die bepaling(en) een vervangende regeling overeen, die de strekking van het beding zo goed mogelijk benadert.

 

Artikel 25. Slotbepalingen

 1. Deze algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden doen alle voorgaande exemplaren vervallen.
 2. Wijzigingen in de opdracht tussen die gevolgen hebben voor een Cliënt Smart Business Young Professionals CV kunnen slechts plaatsvinden na onderlinge overeenstemming daarover. waarmee reeds een overeenkomst is gesloten, worden tijdig op de daarvoor geëigende wijze bekend gemaakt. Zij treden 30 dagen na bekendmaking, of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld, in werking.

Vestiging

Smart Business
Young Professionals

Nijverheidsstraat 10
6433JZ Hoensbroek
Nederland